Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017; Hướng dẫn số 255/HD-SNV ngày 02/11/2017 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Sở đã có Công văn số 1856/STC-VP Ngày 17/11/2017 về hướng dẫn việc Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá, phân loại CBCC năm 2017.

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở và phòng TC-KH các huyện, thành phố. Ngày 14/12/2017, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Kỷ luật Sở đã họp bàn, thống nhất bình xét các danh hiệu thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 đối với các tập thể và cá nhân như sau:

Thông báo số 273 /TB-STC tải về

(Phan Xuân Văn)