Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
636/STC-HCSN Công văn 20/04/2018 Về việc tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX
619/STC-NS Công văn 19/04/2018 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
611/STC-THTK Công văn 19/04/2018 Về việc rà soát, kê khai thông tin tài khoảng đăng nhập hệ thống TABMIS  
600/STC-TCDN Công văn 16/04/2018 Về việc thẩm định kế hoạch tưới, tiêu, kế hoạch tài chính năm 2018
595/STC-QLGCS Công văn 13/04/2018 Về việc thông báo tài sản không thuộc danh mục mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018
590/STC-TCDN Công văn 13/04/2018 Về việc tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại DNNN và vốn nhà nước tại DN
582/STC-HCSN Công văn 11/04/2018 Về việc Báo cáo đánh giá tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị SNCL