Triển khai nhân rộng phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” trên toàn tỉnh Bắc Giang.

Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 6/10/2017,  Sở Tài chính Bắc Giang đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức 3 lớp tập huấn thí điểm phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” tại huyện Lạng Giang, huyện Yên Thế và Sở Tài chính cho đối tượng là kế toán các đơn vị, cán bộ theo dõi dự án và cán bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư. Tổng số học viên tham gia tập huấn là 55 học viên (huyện Lạng Giang 24 học viên, huyện Yên Thế 24 học viên, Sở Tài chính 3 học viên, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông 3 học viên).

Kết thúc lớp tập huấn các học viên đã nắm bắt được cách thức sử dụng, nhập liệu và khai thác dữ liệu từ phần mềm, đã thực hiện nhập liệu được 193 hồ sơ thực tế của đơn vị (Lạng Giang 64 hồ sơ, Yên Thế 126 hồ sơ, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông 03 hồ sơ), từ đó đã kết xuất tự động được các báo cáo theo quy định; các học viên đã làm bài kiểm tra cuối khóa, kết quả đều đạt yêu cầu và được nhận tài khoản sử dụng cho đơn vị sử dụng.

Sau khi các đơn vị nhập liệu, Sở Tài chính, Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện đã tổng hợp tự động được đầy đủ các chỉ tiêu báo cáo quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính và các báo cáo quản trị điều hành tại địa phương từ phần mềm.

Phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” qua triển khai thí điểm đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, giúp cho các đơn vị chủ đầu tư theo dõi, khai thác được quy trình đầu tư, quản lý nguồn vốn, cũng như giúp các cơ quan quản lý vốn đầu tư nhanh chóng, kịp thời tổng hợp, truy xuất được báo cáo về thông tin, tình hình thực hiện, thanh toán, quyết toán, nợ đọng XDCB...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của đợt tập huấn triển khai thí điểm phần mềm, Chủ tịch UBDN tỉnh đã đồng ý cho Sở Tài chính triển khai nhân rộng phần mềm trên toàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, báo cáo, thống kê trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã (Công văn 3806/UBND-KT ngày 2/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v triển khai nhân rộng phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư”).

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 09/11/2017 đến 08/12/2017, tại cấp tỉnh, Sở Tài chính sẽ triển khai tập huấn cho đối tượng là kế toán, cán bộ tổng hợp theo dõi dự án của các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh được giao chủ đầu tư (mỗi đơn vị từ 1- 2 người). Tại các huyện, thành phố, Sở Tài chính sẽ triển khai tập huấn cho đối tượng là Lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư của Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố; kế toán, cán bộ tổng hợp theo dõi dự án của UBND các xã/ phường/thị trấn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (mỗi đơn vị từ 1- 2 người). Kế hoạch tập huấn chi tiết theo Công văn số 24/KH-STC ngày 03/11/2017 kèm theo. Kết thúc triển khai tập huấn, Sở Tài chính sẽ bàn giao tài khoản cho các đơn vị sử dụng phần mềm./.

(Bùi Nguyệt Linh)