Triển khai thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Kế hoạch tập trung vào những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 13%.

2. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

3. Nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

4. Tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội.

5. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm.

6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính.

8. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

9. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kế hoạch số 07/KH-UBND tải về

(Phan Xuân Văn)