Tuyên truyền phổ biến PL

Triển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Ngày 30/7/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước  - Thông tư này quy...

Triển khai thi hành Luật Quốc phòng

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3339/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Luật Quốc phòng năm 2018 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên...

Quy định mới về bán giá điện sinh hoạt

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BCT (ngày 12/9/2018) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT (ngày 29/5/2014) quy định thực hiện giá bán điện. Một trong các nội dung đáng chú ý của Thông tư số 25/2018/TT-BCT...

Cơ quan báo chí có được yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ dự thầu?

Đối với thông tin về hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, chỉ người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu mới có quyền yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp thông tin để phục vụ...

Hướng dẫn mới về nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018

Ngày 06/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ...

Hướng dẫn mức chi xây dựng chương trình đào tạo giáo dục đại học

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/10/...

Nhiều điểm mới quan trọng về chính sách tinh giản biên chế

Từ ngày 15/10/2018, quy định về cách tính trợ cấp sẽ được thực hiện theo Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN những tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 9737/BTC-NSNN ngày 14/8/2018 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSĐP những tháng cuối năm 2018. Ngày 06/9/2018 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 3033/UBND-KT...

05 chính sách tài chính mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2018

Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia,khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, Công bố điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài... là những...

Thông báo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL