Tuyên truyền phổ biến PL

Chế độ quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Ngày 30/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ...

Sở Tài chính hướng dẫn báo cáo đánh giá tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 11 tháng 04 năm 2018, Sở Tài chính có Công văn số 582/BC-STC về việc báo cáo đánh giá tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Công văn số 582/BC-STC...

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm kế toán tại các đơn vị kế toán

Ngày 27 tháng 3 năm 2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT- BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong...

Hồ sơ, trình tụ, thủ tục chấp thuận thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

Ngày 09/4/2018  Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 10/2018/TT- NHNN quy định  hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô, có hiệu lực  từ ngày 01/6/2018. Theo đó, việc chấp thuận những thay...

Những điểm mới trong thực hiện xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 137/2017/TT- BTC quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017....

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 145/2017/TT- BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ- CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công...

Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị địnhsố 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Theo đó 6 tài sản thuộc đối tượng được xác lập...

Tuyên truyền, phổ biến luật đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 17/11/2016, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Trong thời gian qua công tác triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số...

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa

Ngày 26/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2017/TT- BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, có hiệu lực từ ngày 15/02/2018. Kinh phí thực hiện Chương...

Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ngày 23/02/2018 Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư số 03/2018/TT- NHNN quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, có hiệu lực từ ngày 15/4/2018. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức tài chính vi mô; tổ chức...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL