Tuyên truyền phổ biến PL

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2008/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, bao gồm 12 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; 02 hành vi vi phạm trong việc tổ chức thi...

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó: Tiêu chí lựa chọn người có uy tín là: Công...

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 02/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTC về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/...

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh có ra thông báo về việc tuyển sinh: 1. Thông báo số 03/TB-TCT về việc Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018. (Tải về) 2. Thông...

Tuyên truyền, triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012....

Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2017

Để thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2017 theo đúng quy định hiện hành, ngày 28/02/2018, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 260/STC-ĐT hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư thực hiện một...

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử...

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử...

Triển khai thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ngày 19 tháng...

Một số hướng dẫn về quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 17 tháng 01 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2018/TT- BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Thông tư quy định việc sử dụng tiền đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, theo đó kinh phí quản lý được...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL