Tuyên truyền phổ biến PL

Một số điều quy định về thu tiền sử dụng đất được sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2018

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014...

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Ngày 25 tháng 01 năm 2018,  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý...

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. Theo đó, biểu mức thu phí trong hoạt động hóa chất như sau...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho Ngân sách Nhà nước

Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước....

Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công

Ngày 23/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Quản lý nợ công. Luật này quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. Nợ công quy định tại Luật này bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

Ngày 12/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ...

Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 24/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ- CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và...

Hướng dẫn đánh giá kết quả tiết kiệm trong chi thường xuyên

Ngày 04/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 129/2017/TT-BTC Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên. Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên dựa trên các căn cứ...

UBND tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh quyết toán Ngân sách địa phương năm 2016; số liệu dự toán Ngân sách địa phương năm 2018

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Ngày 26/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND công bố công khai số liệu và thuyết...

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 02/2018

Theo Nghị định 161/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP về thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH, từ 15-2-2018 bỏ quy định về việc cho phép cơ quan BHXH được trích một...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL