Tuyên truyền phổ biến PL

Một số nội dung mới về tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Từ ngày 01/01/2018 một số chế độ liên quan đến tiền lương, Bảo hiểm xã hội có sự thay đổi như sau: 1.Tăng mức lương tối thiểu vùng - Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành là 3.750.000 đồng/tháng). - Vùng II: 3....

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Ngày 27 tháng 12 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ- CP về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, diện tích tối đa cho 1 chỗ ngồi làm việc của các chức danh thuộc 4 cấp như sau...

Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX

Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX. Thông tư hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là HTX);...

Từ năm 2018 thực hiện áp dụng hệ thống mục lục ngân sách mới

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, ngày 21 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, ngày 04/10/2017, Sở Tài chính có Công...

Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm trong công tác khoá sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018

Thực hiện Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ngày 29/12/2017 Sở Tài chính đã ban hành công văn số 2149/STC-QLNS hướng dẫn các Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành...

Nhiều chính sách mới quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 1-2018

1.Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 nêu rõ, từ 1/1/2018, lao động nam đạt 31 năm đóng BHXH và lao động nữ 30 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu tương đương 75 % mức đóng BHXH hàng tháng.  2.Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử...

Một số nội dung tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó: Về thu ngân sách nhà nước: Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Báo cáo tài chính nhà nước sẽ công khai trên Internet từ năm 2018

Nhằm đáp ứng Luật kế toán, Luật ngân sách và Luật phí lệ phí đã được ban hành năm 2015,  Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Nghị định này quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ...

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính...

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Dự toán NSNN và phân bổ dự toán NSNN năm 2018 tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Dự toán NSNN và phân bổ dự toán NSNN năm 2018 tỉnh Bắc Giang, theo đó HĐND tỉnh đã thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018 như sau: - Tổng...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL