Tuyên truyền phổ biến PL

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Bắc Giang. Theo đó quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Bắc Giang được phê chuẩn: - Tổng thu ngân sách địa...

Hội đồng nhấn dân tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kết luận số 17995/BTC-TTr ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị...

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 07 tháng 12 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm...

Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 17/11/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BXD Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)  Theo đó Định...

Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC  ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công...

Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng việt năm 2018

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 4247/KH-UBND Về Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 nhằm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ người quyền...

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Ngày 19/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Theo đó nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương gồm: 1. Chi thường xuyên: a) Chi...

Quy định trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Ngày 16/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Theo đó Nghị định qui định chi...

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

Ngày 06/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Theo đó, Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng...

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 29/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2465/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó nêu rõ: 1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL