Tuyên truyền phổ biến PL

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 01/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong đó có qui định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả...

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 5 tháng 10 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2017/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát...

Tăng hệ số điều chỉnh giá đất để thu đúng, thu đủ vào ngân sách

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong đó, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến chính sách thu tiền thuê...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Nhận thức rõ tính chất nguy hại của tham nhũng, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quyết liệt để phòng, chống tham nhũng (PCTN). Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị...

Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2017/TT- BTC  quy định về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. Nội dung chính của Thông tư: I. Về chế độ báo cáo: 1. Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về...

Quy trình lập dự toán, lệnh chi tiền thuộc ngân sách địa phương áp dụng cho TABMIS

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành công văn số 15602/BTC-KBNN về việc Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP. Công văn này áp dụng cho Sở Tài chính, Phòng Tài chính, Kho bạc nhà nước (KBNN) tỉnh, KBNN huyện và các đơn vị liên...

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2017/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Thông tư này quy định việc quản...

Mức chi hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó nguồn kinh phí nhằm đảm bảo thực hiện cuộc vận động...

Tổ chức phổ biến, quán triệt Bộ luật hình sự năm 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH14

Thực hiện Kế hoạch số 4061/KH-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mục đích nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ,...

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và đánh giá phân loại CBCC và người lao động

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017; Hướng dẫn số 255/HD-SNV ngày 02/11/2017 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ,...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL