Tuyên truyền phổ biến PL

Chế độ cho thanh niên xung phong miền Nam

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miên Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965- 1975. Theo Nghị định, những người đáp ứng đủ các diều kiện theo luật...

Phương thức xác định thu, chi và mức độ tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 30 tháng 8 năm 2017 Bộ Tài chính Ban hành Thông tư số 90/2017/TT- BTC Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Tại Điều 3 Thông tư quy định phương thức xác định thu, chi và mức độ tự chủ...

Quy định mới về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Ngày 18 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2017/TT-BTC Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất. Thông tư này điều chỉnh đối với kinh phí để...

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp nhiều điểm mới

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài...

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3526/KH-UBND về thực hiện đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch nhằm mục tiêu: Cải cách...

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ Kế toán Hành chính sự...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 13/11/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và điều hành Ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang thay...

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

Ngày 19/10/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang, hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017, thay thế Quyết định số 1867/QĐ-UBND...

Nguyên tắc ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018

Ngày 10/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về  phiên họp thường kỳ tháng 9/2017. Tại Nghị quyết này có quy định nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2018: Bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số...

Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đề ra những mục tiêu theo lộ trình 5 năm nhằm đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL