Tuyên truyền phổ biến PL

Thời điểm chốt số liệu để nộp báo cáo tài chính

Ngày 28/7/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Theo Thông tư, thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính tháng, năm là ngày 05 của tháng...

Một số điểm cần lưu ý về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và chứng chỉ Kế toán viên

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC về việc Quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Một số điểm cần lưu ý: Thống nhất giữa đối tượng thi chứng chỉ hành nghề kế toán viên...

Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều ban hành ngày 14/9/2017 thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP  ngày 22/10/2013.  Nghị định này...

Chế độ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 01/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định quy định về đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, chương trình đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng...

Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy

Ngày 09/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016. Theo đó, bổ sung thêm vào Danh mục giá tính lệ...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trước ngày 31/12/2017

Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng chính phủ, ngay  từ đầu năm 2014 UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trong tỉnh đã tập trung vào công tác quyết toán vốn đầu tư...

Hướng dẫn Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng từ ngân sách tỉnh năm 2017 theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 05/9/2017, Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-STC hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng từ ngân sách tỉnh năm 2017. Tuy nhiên sau khi đánh giá tình hình thực tiễn triển khai và ý kiến chỉ...

Các khẩu hiệu hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017

1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; 2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 3. “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;...

Hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017

Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về Tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. -...

Quy định về công tác luân chuyển cán bộ

Ngày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL