Tuyên truyền, triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012.

Đề nghị cấp ủy, chi bộ; trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, triển khai kịp thời tới toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên đơn vị mình Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ./.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP tải về

(Phan Xuân Văn)