UBND tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh quyết toán Ngân sách địa phương năm 2016; số liệu dự toán Ngân sách địa phương năm 2018

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Ngày 26/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán Ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2016; số liệu dự toán NSĐP năm 2018. Trong đó:

1. Về công khai số liệu và thuyết minh quyết toán NSĐP năm 2016:

1.1. Thu ngân sách nhà nước: Tổng quyết toán thu NSNN năm 2016 từ nền kinh tế địa phương của tỉnh là 5.211,2 tỷ đồng, gồm: Thu cân đối ngân sách 4.201,2 tỷ đồng, bằng 146,4% dự toán Trung ương giao, 140,04% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30,6% so cùng kỳ; trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết, thu cân đối 2.370,5 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 11,4% so cùng kỳ; Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 839,6 tỷ đồng, bằng 139,9%  dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 6% so cùng kỳ; Các khoản thu quản lý qua ngân sách theo quy định 170,4 tỷ đồng (Trong đó: Học phí: 77,6 tỷ đồng; các khoản phí và lệ phí khác 37,5 tỷ đồng,...)

1.2. Chi ngân sách địa phương: Quyết toán chi NSĐP năm 2016 là 12.093,1 tỷ đồng (trong đó có 170,4 tỷ đồng là các khoản chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSĐP như học phí, phí, lệ phí, ...), bằng 137,8% dự toán Trung ương giao, bằng 135,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,2% so cùng kỳ.

Công khai số liệu quyết toán NSĐP năm 2016 tải về

2. Về công khai số liệu dự toán NSĐP năm 2018 

Công khai số liệu dự toán NSĐP năm 2018 tải về

Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang tải về

(Khổng Thị Thu)