UBND tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Ngày 11/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang Quý I năm 2018; theo đó:

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn Quý I năm 2018 đạt 2.860,7 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất 1.694,9 tỷ đồng; thuế XNK 281,9 tỷ đồng), đạt 44,9% dự toán tỉnh giao và tăng 34,2% so cùng kỳ. Thu nội địa 2.578,8 tỷ đồng đạt 50,9% dự toán và tăng 28,8% so cùng kỳ. Một số lĩnh vực thu đạt khá như: Thu tiền sử dụng đất đạt 89%; Thu tiền thuê đất đạt 79,1%,...

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2018 là 2.989,5 tỷ đồng đạt 22,1% dự toán tỉnh giao, tăng 7,2% so cùng kỳ. Trong đó:

Chi cân đối NSĐP 2.834,5 tỷ đồng đạt 24,6% dự toán năm, tăng 4,8% so cùng kỳ (Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.066,9 tỷ đồng bằng 43,8% dự toán, tăng 26,3% so cùng kỳ; Chi thường xuyên 1.767,7 tỷ đồng, đạt 19,9% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ).

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP: 155 tỷ đồng đạt 7,7% dự toán, tăng 86,1% so cùng kỳ (Trong đó: Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn đầu tư và vốn sự nghiệp 18,1 tỷ đồng, đạt 5,5% dự toán năm, tăng 75,3% so cùng kỳ; Chi các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư và vốn Trái phiếu Chính phủ 136,9 tỷ đồng, đạt 8,1% dự toán, tăng 87,6% so cùng kỳ).

(Kèm theo quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)

(Khổng Thị Thu)