Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 1827/STC-VP Sở Tài chính 17/10/2018 Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính
2 1754/STC-ĐT Sở Tài chính 08/10/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018
3 1682/STC-QLGCS Sở Tài chính 25/09/2018 Về việc đôn đốc đề xuất diện tích chuyên dùng
4 1681/STC-VP Sở Tài chính 25/09/2018 Về việc tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước
5 1591/STC-QLNS Sở Tài chính 14/09/2018 Về việc báo cáo bổ sung biểu mẫu nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018
6 1571/STC-QLNS Sở Tài chính 12/09/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021
7 1550/STC-ĐT Sở Tài chính 10/09/2018 Về việc khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư
8 1462/STC-QLNS Sở Tài chính 27/08/2018 Về việc rà soát dự toán NSNN năm 2019
9 1432/STC-QLGCS Sở Tài chính 21/08/2018 Về việc triển khai thực hiện quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh
10 1431/STC-VP Sở Tài chính 21/08/2018 Về việc điều chỉnh thời gian tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn
11 1417/STC-VP Sở Tài chính 20/08/2018 Về việc bồi dưỡng, tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn
12 1384/STC-QLNS Sở Tài chính 10/08/2018 Về việc  báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018 ,
13 1357/STC-VP Sở Tài chính 08/08/2018 Về việc không tổ chức đón, tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành Tài chính (28/8)
14 1351/STC-THTK Sở Tài chính 07/08/2018 Về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS
15 1336/STC-VP Sở Tài chính 08/08/2018 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
16 1266/STC-HCSN Sở Tài chính 25/07/2018 Vê việc báo cáo việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các đề án, quy hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2014 - 2018
17 169/TB-STC Sở Tài chính 27/06/2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018 (Điều hòa nhiệt độ)
18 1062/STC-TCDN Sở Tài chính 25/06/2018 Về việc kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người lao động thiếu số theo Quyết định số 42/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
19 160/TB-STC Sở Tài chính 20/06/2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018 (máy in, máy tính)
20 166/BC-STC Sở Tài chính 13/06/2018 Báo cáo  kết quả quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
21 131/TB-STC Sở Tài chính 06/06/2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018 (Máy photo, Scan, máy chiếu, máy hủy tài liệu)
22 199/QĐ-STC Sở Tài chính 30/05/2018 Về việc phê duyệt danh sách bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý
23 888/STC-VP Sở Tài chính 30/05/2018 Về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ.
24 879/STC-HCSN Sở Tài chính 28/05/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018
25 709/STC-VP Sở Tài chính 04/05/2018 Về việc nhắc nhở tham dự lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
26 706/STC-VP Sở Tài chính 04/05/2018 Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính
27 705/STC-QLNS Sở Tài chính 04/05/2018 Về việc đôn đốc gửi báo cáo xây dựng KH thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND
28 680/STC-QLGCS Sở Tài chính 27/04/2018 Về việc rà soát lại danh mục, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng
29 636/STC-HCSN Sở Tài chính 20/04/2018 Về việc tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX
30 619/STC-NS Sở Tài chính 19/04/2018 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trang