Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 636/STC-HCSN Sở Tài chính 20/04/2018 Về việc tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX
2 619/STC-NS Sở Tài chính 19/04/2018 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3 611/STC-THTK Sở Tài chính 19/04/2018 Về việc rà soát, kê khai thông tin tài khoảng đăng nhập hệ thống TABMIS  
4 600/STC-TCDN Sở Tài chính 16/04/2018 Về việc thẩm định kế hoạch tưới, tiêu, kế hoạch tài chính năm 2018
5 595/STC-QLGCS Sở Tài chính 13/04/2018 Về việc thông báo tài sản không thuộc danh mục mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018
6 590/STC-TCDN Sở Tài chính 13/04/2018 Về việc tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại DNNN và vốn nhà nước tại DN
7 582/STC-HCSN Sở Tài chính 11/04/2018 Về việc Báo cáo đánh giá tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị SNCL
8 569/STC-TCDN Sở Tài chính 11/04/2018 Về việc Tổng hợp báo cáo tài chính doanh nghiệp FDI trên địa bàn năm 2017
9 453/QĐ-UBND UBND Tỉnh 06/04/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, , UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
10 545/STC-HCSN Sở Tài chính 06/04/2018 Về việc điều tra vốn đầu tư phát triển
11 39/GM-STC Sở Tài chính 02/04/2018 Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2018
12 479/STC-VP Sở Tài chính 28/03/2018 Về việc tham dự tập huấn,bồi dưỡng các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công
13 285/STC-ĐT Sở Tài chính 05/03/2018 Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về công tác xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công
14 80/TB-STC Sở Tài chính 05/03/2018 Thông báo Kết luận giao ban công tác tháng 3/2018
15 284/STC-QLGCS Sở Tài chính 05/03/2018 Về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg
16 274/STC-HCSN Sở Tài chính 01/03/2018 Về việc xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
17 260/STC-ĐT Sở Tài chính 28/02/2018 Về việc quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2017
18 204/STC-THTK Sở Tài chính 05/02/2018 Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS
19 21/QĐ-STC Sở Tài chính 26/01/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ
20 16/GM-STC Sở Tài chính 26/01/2018 Giấy mời dự buổi họp mặt cán bộ Tài chính nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Giang
21 13/GM-STC Sở Tài chính 22/01/2018 Giấy mời dự cuộc họp bàn v/v tổ chức gặp mặt cán bộ của ngành Tài chính nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Giang (14h ngày 25/01/2018)
22 141/STC-HCSN Sở Tài chính 22/01/2018 V/v tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
23 97/STC-QLGCS Sở Tài chính 17/01/2018 V/v đăng ký nhu cầu, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản
24 64/STC-THTK Sở Tài chính 15/01/2018 V/v triển khai tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cập nhật Thông tư 107/2017/TT-BTC
25 02/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2018 V/V tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017; triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018
26 14/STC-QLNS Sở Tài chính 08/01/2018 V/v tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018
27 01/TB-STC Sở Tài chính 03/01/2018 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 01/2018
28 147/GM-STC Sở Tài chính 29/12/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018
29 2081/STC-HCSN Sở Tài chính 26/12/2017 V/V cấp kinh phí thực hiện NĐ 47/2017/NĐ-CP
30 2067/STC-VP Sở Tài chính 22/12/2017 Về việc báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết năm 2017 ngành Tài chính

Trang