Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
31 355/QĐ-STC Sở Tài chính 26/12/2017 V/V khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2017
32 354/QĐ-STC Sở Tài chính 20/12/2017 V/V công nhận danh hiệu thi đua năm 2017
33 140/GM-STC Sở Tài chính 15/12/2017 Giấy mời tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
34 273 /TB-STC Sở Tài chính 15/12/2017 Thông báo Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2017
35 1984/STC-ĐT Sở Tài chính 11/12/2017 V/V tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư, xử lý nợ đọng XDCB và quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh
36 1983/STC-QLGCS Sở Tài chính 11/12/2017 V/V thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
37 1964/STC-HCSN Sở Tài chính 07/12/2017 Báo cáo thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017
38 129/GM-STC Sở Tài chính 01/12/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017
39 1856/STC-VP Sở Tài chính 17/11/2017 V/v tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá, phân loại CBCC năm 2017
40 301/BC-STC Sở Tài chính 17/11/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2017
41 122/GM-STC Sở Tài chính 09/11/2017 Về việc tổ chức hội nghị làm việc với các ngành
42 1790/STC-THTK Sở Tài chính 09/11/2017 Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS
43 1774/STC-HCSN Sở Tài chính 08/11/2017 Về việc rà soát các đơn vị SNCL đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
44 246/TB-STC Sở Tài chính 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban khối Tài chính quý III năm 2017
45 245//TB-STC Sở Tài chính 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 11/2017
46 116/GM-STC Sở Tài chính 31/10/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017
47 1716/STC-QLGCS Sở Tài chính 26/10/2017 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô hiện tại và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản
48 112/GM-STC Sở Tài chính 25/10/2017 V/V tổ chức giao ban khối tài chính quý III/2017
49 14065/BTC-QLCS Bộ Tài chính 19/10/2017 Về việc xử lý một số vẫn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN
50 107/GM-STC Sở Tài chính 20/10/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban quý III/2017 khối kinh tế
51 1640/STC-ĐT Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc kiểm tra công tác quyết toán năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
52 1637/STC-HCSN Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP tháng 7, 8, 9, 10 năm 2017
53 1635/STC-HCSN Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
54 102/STC-GM Sở Tài chính 16/10/2017 Về việc triển khai KH thoái vốn, họp ngày 20/10
55 3526/KH-UBND UBND Tỉnh 13/10/2017 Kế hoạch thực hiện đề án " Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
56 1601/STC-VP Sở Tài chính 11/10/2017 Về viêc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018
57 1575/STC-VP Sở Tài chính 09/10/2017 Về việc đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2018
58 1561/STC-HCSN Sở Tài chính 06/10/2017 Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động
59 1543/STC-QLNS Sở Tài chính 04/10/2017 Về việc thực hiện một số nội dung của mục lục NSNN
60 99/GM-STC Sở Tài chính 02/10/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10/2017

Trang