02/GM-STC

V/V tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017; triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 1 9, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 1 9, 2018
Loại Văn Bản: 
Giấy mời