1351/STC-THTK

Về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 8 7, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 8 7, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn