14/STC-QLNS

V/v tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 1 8, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 1 8, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn