1591/STC-QLNS

Về việc báo cáo bổ sung biểu mẫu nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 9 14, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 9 14, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn