1635/STC-HCSN

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 10 17, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 10 17, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn