166/BC-STC

Báo cáo  kết quả quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 6 13, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 6 13, 2018
Loại Văn Bản: 
Báo cáo