1682/STC-QLGCS

Về việc đôn đốc đề xuất diện tích chuyên dùng

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 9 25, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 9 25, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn