1774/STC-HCSN

Về việc rà soát các đơn vị SNCL đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 11 8, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 11 8, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn