204/STC-THTK

Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 2 5, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 2 5, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn