284/STC-QLGCS

Về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 3 5, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 3 5, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn