285/STC-ĐT

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về công tác xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 3 5, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 3 5, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn