636/STC-HCSN

Về việc tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 4 20, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 4 20, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn