706/STC-VP

Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 5 4, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 5 4, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn