97/STC-QLGCS

V/v đăng ký nhu cầu, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 1 17, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 1 17, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn