Văn bản dự thảo - Xin ý kiến

Văn bản xin ý kiến

Tên văn bản Cơ quan BH Hạn xin ý kiến File gắn
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính Bộ Tài chính Từ 14/06/2018 đến 20/06/2018 ,
Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sử đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 HĐND tỉnh Từ 27/04/2018 đến 08/05/2018
Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh UBND Tỉnh Từ 05/04/2018 đến 16/04/2018
Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, cho thuê thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh UBND Tỉnh Từ 02/04/2018 đến 15/04/2018
Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với UBMTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh Từ 07/03/2018 đến 15/03/2018
Lấy ý kiến các ngành tham mưu triển khai thực hiện thông tư 43/2017/TT-BTC Sở Tài chính Từ 01/01/2018 đến 09/01/2018
Tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang UBND Tỉnh Từ 19/09/2017 đến 28/09/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Trung ương Từ 08/08/2017 đến 10/08/2017 ,
Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn HĐND tỉnh Từ 01/08/2017 đến 05/08/2017
Tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020 HĐND tỉnh Từ 01/08/2017 đến 05/08/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Từ 28/07/2017 đến 07/08/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Từ 28/07/2017 đến 10/08/2017
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và KH tài chính - NSNN 03 tỉnh Bắc Giang UBND Tỉnh Từ 18/07/2017 đến 24/07/2017
Xin ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2016 Sở Tài chính Từ 11/07/2017 đến 18/07/2017
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên của UBND tỉnh năm 2017 UBND Tỉnh Từ 11/07/2017 đến 20/07/2017

Trang