Văn bản dự thảo - Xin ý kiến

Văn bản xin ý kiến

Tên văn bản Cơ quan BH Hạn xin ý kiến File gắn
Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Từ 07/11/2018 đến 13/11/2018
Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thưc hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Bộ Tài chính Từ 29/10/2018 đến 31/10/2018 ,
Tham gia ý kiến về các nội dung tại Công văn số 12618/BTC-QLKT ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính Từ 23/10/2018 đến 29/10/2018
Xin ý kiến dự thảo văn bản miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng UBND Tỉnh Từ 12/09/2018 đến 16/09/2018
Tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh Từ 12/09/2018 đến 20/09/2018
Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và đề xuất diện tích chuyên dùng UBND Tỉnh Từ 10/09/2018 đến 20/09/2018
Xin ý kiến dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi điều 3 quyết định 803/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 UBND Tỉnh Từ 10/09/2018 đến 20/09/2018
Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Từ 07/09/2018 đến 15/09/2018
Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh và ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 11/09/2018 đến 11/09/2018
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân HĐND tỉnh Từ 05/09/2018 đến 15/09/2018
Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTC tổng hợp của đơn vị HCSN là đơn vị kế toán cấp trên Bộ Tài chính Từ 30/08/2018 đến 04/09/2018 ,
Tham gia ý kiến vào báo cáo đánh giá tác động thực hiện chính sách. Sở Tài chính Từ 27/07/2018 đến 06/08/2018
Xin ý kiến tham gia về sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ thăm hỏi đối với đoàn viên công đoàn Từ 24/07/2018 đến 26/07/2018 ,
Xin ý kiến tham gia về sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua khen thưởng Sở Tài chính Từ 24/07/2018 đến 26/07/2018 ,
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính Bộ Tài chính Từ 14/06/2018 đến 20/06/2018 ,

Trang