Văn bản dự thảo - Xin ý kiến

Văn bản xin ý kiến

Tên văn bản Cơ quan BH Hạn xin ý kiến File gắn
Xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước giá trên địa bàn tỉnh (lần 1) Sở Tài chính Từ 05/05/2017 đến 10/05/2017
Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính Bắc Giang (lần 1) Sở Tài chính Từ 13/04/2017 đến 19/04/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Từ 05/04/2017 đến 20/04/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Băc Giang HĐND tỉnh Từ 05/04/2017 đến 15/04/2017
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định và Bảng giá nhà để tính lệ phí trước bạ Sở Tài chính Từ 28/02/2017 đến 05/03/2017
Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định quản lý Nhà nước về thẩm định giá trên địa bàn tỉnh (lần 2) Sở Tài chính Từ 15/11/2016 đến 21/11/2016
Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định Quản lý nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Tài chính Từ 18/10/2016 đến 25/10/2016
Xin ý kiến thảo luận dự toán NSNN năm 2017 trên cơ sở dự thảo Nghị Quyết phân cấp các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 và dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017 HĐND tỉnh Từ 30/09/2016 đến 30/09/2016
Tham gia ý kiến vào bản dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Tài chính Từ 23/09/2016 đến 30/09/2016
Tham gia ý kiến vào bản dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang Sở Tài chính Từ 21/07/2016 đến 26/07/2016 ,
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2016 Sở Tài chính Từ 22/06/2016 đến 27/06/2016
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2016 UBND Tỉnh Từ 14/03/2016 đến 20/03/2016
Tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ Sở Tài chính Từ 08/03/2016 đến 09/03/2016 ,
Tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư Sở Tài chính Từ 20/01/2016 đến 25/01/2016
Tham gia ý kiến Dự thảo Đề án tinh giảm biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2021 Sở Tài chính Từ 14/08/2015 đến 17/08/2015

Trang