Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành trước năm 2016 trong lĩnh vực tài chính – thuế còn hiệu lực

Hàng năm Sở Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Từ đầu năm, Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch số 04/KH-STC ngày 23/01/2017 về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017.

Kết quả rà soát hiện có 89 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành trước năm 2016 trong lĩnh vực tài chính – thuế còn hiệu lực:

STT

TÊN VĂN BẢN

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

1.      

Nghị quyết số 51/2001/NQ-HĐND ngày 25/7/2001 của HĐND tỉnh Quy định về việc cấp kinh phí hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị sản xuất kinh doanh, đại biểu không thuộc biên chế nhà nước

2.      

Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm   cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

3.      

Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

4.      

Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh quy định giá quyền sử dụng rừng và tiền bồi thường thiệt hại đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang

5.      

Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm   cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

6.      

Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND tỉnh quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường do ngân sách nhà nước bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

7.      

Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài và khách trong nước làm việc tại tỉnh Bắc Giang

8.      

Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về cấp vốn ban đầu và trích lập Quỹ phát triển đất

9.      

Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc giang

10. 

Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố

11. 

Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn

12. 

Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

13. 

Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

14. 

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15. 

Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16. 

Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

17. 

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh quy định chi bồi dưỡng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

18. 

Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ thù lao đối với cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

19. 

Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND quy định chế độ thù lao đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20. 

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

21. 

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

22. 

Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

23. 

Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24. 

Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010; Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009; Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang

25. 

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26. 

Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

27. 

Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng trường mầm non giai đoạn 2015 - 2020

28. 

Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

29. 

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

30. 

Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020

31. 

Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

32. 

Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2018

33. 

Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015của HĐND tỉnh  Quy định mức hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020

34. 

Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

35. 

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

36. 

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

37. 

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

38. 

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020

39. 

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên  ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

40. 

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

41. 

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020

42. 

Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi cho công tác hòa giải ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh

43. 

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định chi tiết Điểm a, Khoản 5, Điều 11, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

44. 

Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn các xã miền núi và xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc 04 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang

45. 

Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020

46. 

Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định về quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

QUYẾT ĐỊNH CỦA  UBND TỈNH

47. 

Quyết định số 139/2004/QĐ-UBND ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, trong các cơ quan, điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Bắc Giang

48. 

Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương

49. 

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và công tác quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở

50. 

Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

51. 

Quyết định số 146/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách, trang phục và trang bị phương tiện đối với Bảo vệ dân phố ở các phường thuộc thành phố Bắc Giang

52. 

Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Điều 4 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và công tác quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở

53. 

Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, chế độ chính sách và công tác quản lý đối với cán bộ khuyến nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

54. 

Quyết định số 224/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng KCN Đình Trám

55. 

Quyết định số 236/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức vụ, chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố

56. 

Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang

57. 

Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

58. 

Quyết định số 471/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

59. 

Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

60. 

Quyết định số 152/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

61. 

Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Quy định một số chế độ và trang thiết bị đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh

62. 

Quyết định số 314/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong KCN Đình Trám

63. 

Quyết định số 409/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Quy định giá cho thuê đất có hạ tầng KCN Đình Trám

64. 

Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

65. 

Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 471/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

66. 

Quyết định số 150/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho mục đích không phải sản xuất lương thực, mức trần phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

67. 

Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, xã

68. 

Quyết định số 638/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh

69. 

Quyết định số 639/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 150/2013/QĐ-UBND UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho mục đích không phải sản xuất lương thực, mức trần phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

70. 

Quyết định số 176/2014/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

71. 

Quyết định số 222/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều Quy định quản lý và điều hành ngân sách địa phương kèm theo Quyết định 52/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang

72. 

Quyết định số 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

73. 

Quyết định số 264/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh quy định số lượng, xét chọn, cơ quan quản lý và chi trả chế độ phụ cấp, thù lao đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

74. 

Quyết định số 358/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

75. 

Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang

76. 

Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

77. 

Quyết định số 325/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

78. 

Quyết định số 473/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Về việc quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

79. 

Quyết định số 327/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

80. 

Quyết định số 337/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

81. 

Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

82. 

Quyết định số 803/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

83. 

Quyết định số 805/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

84. 

Quyết định số 428/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

85. 

Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định miễn giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

86. 

Quyết định số 667/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

87. 

Quyết định số 748/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

88. 

Quyết định số 802/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Quy định về giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng

89. 

Quyết định số 803/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Quy định về thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Báo cáo số 43/BC-STC ngày 08/3/2017 Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài chính – thuế tải về./.

(Quỳnh Chi)