Lấy ý kiến các ngành tham mưu triển khai thực hiện thông tư 43/2017/TT-BTC

Trích yếu: 

Lấy ý kiến các ngành tham mưu triển khai thực hiện thông tư 43/2017/TT-BTC

Thời gian: 
Thứ hai, Tháng 1 1, 2018 - 10 to Thứ ba, Tháng 1 9, 2018 - 17
Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Loại Văn Bản: 
Công văn