Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang

Trích yếu: 

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang

File gắn: 
Thời gian: 
Thứ sáu, Tháng 7 28, 2017 - 14 to Thứ hai, Tháng 8 7, 2017 - 17
Cơ quan BH: 
HĐND tỉnh
Loại Văn Bản: 
Nghị Quyết