Về kiểm tra công vụ năm 2018

Nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có phong cách ứng xử văn minh; ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuân thủ các quy định trong thực thi công vụ.

Ngày 09/01/2018, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch số 05/KH-SNV về Công tác kiểm tra công vụ năm 2018.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 31/3/2018.

Nội dung kiểm tra: (Chi tiết tại Kế hoạch số 05/KH-SNV tải về).

Sở Tài chính Bắc Giang yêu cầu mỗi cán bộ công chức và người lao động nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế hoạt động để góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh./.

 

 (Phan Xuân Văn)